Omgevingsmanagement als succesfactor

Omgevingsmanagement houdt zich bezig met de omgeving van een project. Door het aangaan van relaties met die omgeving en het rekening houden met de belangen van de omgeving wordt een bijdrage geleverd aan het succes van een project. Zo’n project is vaak een groot infrastructureel project. Wat is omgevingsmanagement dan concreet? Het heeft te maken met het creëren van draagvlak onder de betrokkenen bij een project, met het creëren en in stand houden van een goed imago van de uitvoerder van een project en met het tevreden houden van de omgeving van een project.

De nieuwe Omgevingswet en de gevolgen voor het omgevingsmanagement

Wat is omgevingsmanagement in het perspectief van de nieuwe Omgevingswet? Deze nieuwe wet bundelt 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Het wordt daardoor gemakkelijker om een ruimtelijk project uit te voeren. In de wet is veel plek ingeruimd voor participatie, en daar komt omgevingsmanagement om de hoek kijken. In de nieuwe situatie moet de omgeving vroeg betrokken worden bij een project in de leefomgeving van mensen, zoals een bouwproject of de vestiging van een fabriek. Dat geldt voor zowel het begin van het project, wat nu vaak het inspraaktraject is, als voor de uitvoering van het project. De gemeente geeft aan hoe de participatie vormgegeven moet worden. Het omgevingsmanagement of de omgevingsmanager moet binnen de kaders van de gemeente alle betrokkenen bij een project te betrekken. Zo krijgen ook omwonenden een grotere stem in de ontwikkeling van projecten.

Omgevingsmanagement en participatie

Door de nieuwe Omgevingswet neemt de aandacht voor participatie toe. Ook de grotere mondigheid en zelfstandigheid van mensen leidt er al jaren toe dat de behoefte aan participatie, meedoen en meepraten, toeneemt. Zeker bij projecten die een grote invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Wat is omgevingsmanagement nu en hoe verandert het door die nieuwe wet? De huidige omgevingsmanager houdt zich bezig met het verzorgen van alle communicatie rond een (bouw)project en daarnaast met het regelen van vergunningen, KLIC-meldingen rond kabels en leidingen, afstemming op wet- en regelgeving als de Flora-en Faunawet, etc. In de toekomst is het omgevingsmanagement veel meer gericht op samenwerking of zelfs co-creatie tussen omgeving of omwonenden en het bouwteam of het bouwbedrijf.

De toekomstige omgevingsmanager

De omgevingsmanager van de toekomst is veel meer dan nu bezig met het creëren van vertrouwen en draagvlak. Het verdiepen in alle stakeholders, het onderzoeken van hun belangen en kijken hoe je hun belangen kunt inbrengen in het project wordt veel belangrijker. Het inzetten van verschillende communicatiekanalen om iedereen te bereiken en te informeren is nog meer dan nu nodig.

Geef een reactie